The constitution

Find translation in English below

How the EFCF works > Statuten

Internationale vereniging

Artikel 1

De internationale vereniging zonder winstoogmerk "EUROPEAN FEDERATION OF CITY FARMS" EFCF, werd opgericht overeenkomstig de wet van 25 oktober 1919 en erkend bij koninklijk besluit van 19 maart. De vereniging valt heden onder de bepalingen van titel III van de Belgische wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen.

Artikel 2

Haar maatschappelijke zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk gewest, Hervormingslaan 17, 1083 Brussel. De administratieve zetel is gevestigd aan de Vichtensteenweg 65, 8540 Deerlijk, België. Beide kunnen door de Raad van Beheer gewijzigd worden. Deze adreswijzigingen zullen gepubliceerd worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Artikel 3

De "Federation" heeft tot doel om zonder winstoogmerk:
 • de belangen en de onderlinge samenwerking te bevorderen van Kinderboerderijen, Jeugdboerderijen, Gezinsboerderijen, Fermes d'Enfants, Fermes d’Animation, Jugendfarmen, Aktivspielplätze, City Farms en 4H Farms of soortgelijke initiatieven, waar dezelfde kansen en betrokkenheid worden geboden aan kinderen, jongeren en volwassenen d.m.v. ervaringsleren tijdens een grote verscheidenheid aan educatieve, milieuvriendelijke, recreatieve, sociale en economische activiteiten rond het boerderijwerk en waar het mensen mogelijk wordt gemaakt gezamenlijk en in goede onderlinge verstandhouding hun leven en omgeving te verbeteren;
 • uitwisseling te bevorderen van informatie, voorbeelden en vakkennis op het gebied van genoemde projecten en vergelijkbare gemeenschapsprojecten en bij de activiteiten, die er plaatsvinden (inbegrepen zijn tuinen, bouwspeelplaatsen, voedselteeltprojecten, projecten op het gebied van milieubescherming, biodiversiteit en hergebruik);
 • het biologisch telen te bevorderen;
 • opleiding, vorming en training te bevorderen van de leden, waaronder de medewerkers, vrijwilligers en gebruikers;
 • transnationale projecten en uitwisselingen te stimuleren (als gast of als bezoeker);
 • Internationale Conferenties te promoten en te ondersteunen;
 • zich, bij alle programma’s en acties, actief in te blijven zetten voor de uitgangspunten en toepassingen van duurzame ontwikkeling;
 • Europese samenwerkings- en integratieprogramma’s te promoten.

Artikel 4

De "Federation" wordt opgericht voor onbepaalde tijd. Zij kan te allen tijde worden ontbonden met instemming van de leden.

Artikel 5

Het aantal leden is onbeperkt, maar moet ten minste drie bedragen. De "European Federation" bestaat uit leden Federaties die aan artikel 3 voldoen en die rechtspersonen zijn wettelijk opgericht werden volgens de wetten en de gebruiken van van de staat waarvan ze afkomstig zijn. De Algemene Vergadering is bevoegd voor de erkenning van nieuwe leden.

Artikel 6

Het staat elk lid vrij uit de vereniging te treden door ontslag in te dienen bij de Raad van Bestuur. De uitsluiting van een lid kan slechts door de Algemene Vergadering worden uitgesproken. Het lid dat wordt uitgesloten heeft het recht gehoord te worden. Het lid dat ontslag neemt of wordt uitgesloten kan geen aanspraak maken op het maatschappelijk bezit en kan de teruggave van eventueel gestorte bijdragen of inbrengen niet vorderen.

Artikel 7

Het bedrag van het lidmaatschapsgeld wordt door de Algemene Vergadering vastgesteld. Het maximale bedrag is vastgesteld op 1000 Euro per jaar.

Artikel 8

De Algemene Vergadering is het soevereine lichaam van de "Federation" en is samengesteld uit de afgevaardigden van de leden. Een lid kan zich in de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen door één ander lid, op vertoon van een geschreven volmacht. Een lid kan slechts één enkel lid vertegenwoordigen.

Artikel 9

De Algemene Vergadering is onder meer bevoegd voor:
 • statutenwijzigingen;
 • benoeming en afzetten van bestuurders;
 • goedkeuring van begroting en rekeningen;
 • ontbinding;
 • aanvaarden van nieuwe leden en uitsluiten van leden;
 • het wijzigen van de agenda van de Algemene Vergadering.

Artikel 10

De Algemene Vergadering wordt tenminste éénmaal per jaar samengeroepen. De Algemene Vergadering wordt uitgenodigd door de Raad van Bestuur. De uitnodigingen worden per gewone brief gestuurd aan elk lid, ten minste 28 dagen voor de vergadering, en ondertekend door de secretaris of de voorzitter. Deze uitnodiging vermeldt tevens de agenda. De leden van de vereniging kunnen door de Raad van Bestuur op elk moment worden uitgenodigd voor een buitengewone Algemene Vergadering. De buitengewone Algemene Vergadering moet door de Raad van Bestuur ook worden samengeroepen als tenminste één vijfde van de leden hierom verzoeken. De uitnodiging voor de buitengewone Algemene Vergadering wordt eveneens tenminste 28 dagen voor de buitengewone Algemene Vergadering verstuurd.

Artikel 11

De beslissingen van de Algemene Vergadering worden genotuleerd en aan alle leden opgestuurd. Een kopie van deze notulen wordt bewaard in de Administratieve zetel van de "Federation".

Artikel 12

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur. Indien deze afwezig is door een lid van de Raad van Bestuur. De beslissingen worden bij concensus genomen, uitgenomen voor deze in artikel 9 opgenoemd, waarvoor een 2/3 meerderheid van de aanwezige leden vereist is. De Algemene Vergadering kan slechts geldig stemmen als 60% van de leden aanwezig zijn.

Artikel 12 bis

De Algemene Vergadering kan alleen geldig stemmen over de ontbinding van de vereniging of statutenwijzigingen, als de Algemene Vergadering werd samengeroepen zoals vermeld in artikel 10; vergadert en beslist zoals vermeld in artikel 12. Wijzigingen aan de statuten zullen slechts van kracht worden na goedkeuring door de bevoegde overheid overeenkomstig art 50 par. 3 van de wet en na publicatie in de Bijlagen van Het Belgisch Staatsblad

Artikel 13

De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, samengesteld uit tenminste drie afgevaardigden, benoemd en afgezet door de Algemene Vergadering. De bestuurders worden benoemd voor twee jaar, zij zijn elk jaar voor de helft herkiesbaar. De functie van bestuurder zal ophouden door sterftegeval, ontslag, burgerlijke onbekwaamheid, afzetting of verstrijking van de termeijn van het mandaat. Bestuurders kunnen slechts afgezet worden door de algemene vergadering volgens de modaliteiten voorzien in in artikelen 9, 10 en 12. Wanneer in de Raad van Bestuur een mandaat openvalt, kunnen de overige bestuurders zich laten bijstaan door een andere afgevaardigde tot de eerstkomende Algemene Vergadering.

Artikel 14

De Raad van Bestuur stelt een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan.

Artikel 15

De Raad van Bestuur heeft de ruimste bevoegdheden inzake de administratie, de vertegenwoordiging en het beheer van de "Federation" in overeenstemming met de wensen van de Algemene Vergadering. De Raad van Bestuur beslist met eenvoudige meerderheid van de aanwezige leden. De Raad van Bestuur kan op zijn verantwoordelijkheid wel omschreven bevoegdheden toevertrouwen aan één of meerdere leden.

Artikel 16

Het boekjaar van de EFCF begint op 1 januari en wordt afgesloten op 31 december van elk jaar; Overeenkomstig artikel 53 van de wet stelt de Raad van Bestuur de rekeningen op van het verlopen boekjaar en maakt de begroting op van het komend boekjaar. Beiden worden onderworpen aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering. De jaarrekening dient, overeenkomstig art 51 van de wet, overgemaakt te worden aan de Federale overheidsdienst Justitie.

Artikel 17

De Raad van Bestuur wijst onder de bestuursleden de personen aan die de "Federation" geldig kunnen vertegenwoordigen. Als eiser of verweerder bij rechtsgedingen kunnen de voorzitter of twee beheerders optreden. De geschriften die de vereniging kunnen binden worden ondertekend door de voorzitter of twee beheerders.

Artikel 18

In geval van ontbinding wordt het netto-maatschappelijk bezit van de "Federation", overgedragen aan één of meerdere verenigingen met een soortgelijk doel als dat van onderhavige vereniging.

Artikel 19
Voor alles wat in de bovenstaande statuten niet voorzien is en met name de publicaties in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, wordt gehandeld in overeenstemming met de bepalingen van titel III van de wet van 27 juni 1921 betreffend de verenigingen zonder winstoogmek, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen.


Unofficial translation in English

International association

Article 1

The international non profit making association named the EUROPEAN FEDERATION OF CITY FARMS (EFCF) was founded according to the law of 25th October 1919 and recognised by royal decree of 19th March. The association currently falls under the regulations of title III of the Belgium law of 27th June 1921, concerning the non profit making associations, the international non profit making associations and the foundations.

Article 2

The Federation's registered office is situated in the Brussels Metropolitan Region, Hervormingslaan, 17, 1083 Brussels. The administrative office is situated at Vichtensteenweg 65, 8540 Deerlijk, Belgium. Both can be changed by the Board of Directors. The address changes will be published in the annexes of the Belgian Law Gazette.

Article 3

The Federation's purpose is to
 • promote the interests and mutual co-operation of Kinderboerderijen, Jeugdboerderijan, Gezinsboerderijen, Fermes d'Enfants, Fermes d'Animation, Jugendfarmen, Aktivspielplätze, City Farms and 4H-Farms or similar organisations that actively promote the equal opportunities and involvement of children, young people and adults through learning by doing in a wide range of educational , environmental, recreational, social and economic activities focused around farming, empowering people to improve their own lives and environment in peaceful co-existence
 • promote the exchange of information, examples and expertise of people who are engaged in City Farms and other Community Land Based Projects and their activities (including: Community gardens, adventure playgrounds, food growing projects, environmental conservation and biodiversity projects and recycling ventures).
 • to encourage the organic management of land
 • promote education and training of members including staff, volunteers and users
 • promoting transnational projects and exchanges both as hosts and visitors
 • promote and aid international conferences
 • maintain an active commitment to sustainable development principles and practices in all programmes and actions
 • promote programmes of European co-operation and integration.

Article 4

The Federation is established for an unlimited duration. It can be dissolved at any time by agreement of the members.

Article 5

The number of members is unlimited but should be at least three. The European Federation is composed of federations that subscribe to Article 3 and that are legally constituted according to the laws and customs of their countries. The General Meeting may accept new members.

Article 6

All members are free to leave the Federation by handing in their resignation to the Board of Directors. The exclusion of a member can only by pronounced by the General Meeting. The excluded member has the right to be heard.The resigning or excluded member does not have any right to the registered capital and cannot claim the reimbursement of paid contributions or deposits, if any.

Article 7

The membership fee is fixed by the General Meeting. The maximum contribution is fixed at 1,000 Euro a year.

Article 8

The General Meeting is the sovereign body of the Federation and is composed of representatives of the members. A member can be represented in the General Meeting by another member on presentation of a written proxy. A member can only represent one other member.

Article 9

The General Meeting is empowered to:
 • Alter the articles
 • Nominate and dismiss the directors
 • Approve the budget and accounts
 • Dissolution
 • Accept new members
 • Exclude members
 • Change the agenda of the General Meeting

Article 10

The General Meeting is called together at least once a year. The General Meeting is convened by the Board of Directors The convening notices are sent by ordinary letter, signed by the secretary or chairperson and addressed to all members, at least 28 days before the meeting The convening notice will also include the agenda. The members can at any time be called together for an Extraordinary General Meeting by the Board of Directors. The Extraordinary General Meeting must also be called together by the Board of directors at the request of at least one fifth of the members. Notices for an Extraordinary General Meeting are also sent at least 28 days prior to the meeting.

Article 11

The decisions of the General Meeting must be recorded in the minutes and sent to all the members. A copy of the minutes are kept in the administrative office of the Federation.

Article 12

The General Meeting is presided over by the chairperson of the Board of Directors. If he/she is not present, by a member of the Board of Directors. Decisions are made by consensus with the exception of what is stated in article 9, for which 2/3 majority of the present members is required. The General Meeting can only vote legally when 60% of the members are present.

Article 12 bis

A decision by the General Meeting to dissolve or to modify the articles is only valid when the General Meeting is assembled as set out in article 10 and meets and takes decisions as set out in article 12. Any change of articles is only enforced after approval by the official Belgium body, according to art. 50 par. 3 of the law and after publication in the Attachment of the Belgium Law Gazette (Bijlage tot het Belgisch Staatsblad).

Article 13

The association is managed by a Board of Directors composed of at least three representatives appointed and dismissed by the General Meeting. The directors are appointed for two years and their term of office is renewable. Half the Board stands down each year. Membership of the Board is terminated by death, dismissal, civil incapacity or expiry of the term of office. Board members can only be dismissed by the AGM as stated in articles 9, 10 and 12. When a directorship becomes vacant, the other directors cas ask for assistance by another representative until the next General Meeting.

Article 14

The Board of Directors nominates a president, secretary and treasurer.

Article 15

The Board of Directors has the widest empowerment concerning administration, representation and management of the Federation in harmony with the wishes of the AGM. The Board of Directors decides with simple (51%) majority of the present board members. The Board of Directors can, under its authority, entrust well-defined competences to one or more members.

Article 16

The financial year of the EFCF begins on January 1st and is closed on December 31st of each year. According to article 53 of the law, the Board of Directors presents the accounts of the previous financial year and the budget of the next financial year. The AGM to approve the accounts and budget. According to article 51 of the law, the annual accounts are to be submitted to the Federal Department of Justice.

Article 17

The Board of Directors appoints those people who can represent the Federation legally amongst the board members. As a petitioner or a defender in court, only the chairman or two board members can act. All official papers have to be signed by the chairperson or two board members.

Article 18

In case of disbanding, the net property of the Federation has to be transferred to one or more organisations of the same kind as the association in question.

Article 19

Any other matters not described by these articles and especially the publications in the Attachments of the Belgian Law Gazette, is dealt with in accordance with the regulations of title III of the law of June 27th 1921, concerning the non profit making organisations, the international non profit making organisations and the foundations.­­